Stanovy

S T A N O V Y

Klubu leteckých novinářů při Syndikátu novinářů ČR z.s.

  § 1

Název organizace

Oficiální název organizace je „KLUB LETECKÝCH NOVINÁŘŮ“ – zkratka KLN (dále jen KLN).   Sídlem KLN je Praha.

 §  2

Poslání

(1)    Klub leteckých novinářů je dobrovolným profesním a zájmovým sdružením, ustanoveným při Syndikátu novinářů České republiky v souladu s ustanovením čl. 19 a 20 stanov SNČR. Sdružuje profesionální novináře a publicisty specializované na problematiku letectví a osoby zájmově spjaté s letectvím a leteckou publicistikou.

(2)    Cílem KLN je usnadnit žurnalistům, specializovaným na veškerou problematiku letectví, v současných podmínkách přístup k primárním zdrojům informací z této oblasti, zprostředkovávat zájemcům z řad novinářské obce kontakt s výrobci a uživateli letecké techniky, s děním v těchto oborech doma i v zahraničí. Dále zajišťovat průběžné informace od pořadatelů významných akcí a podklady pro propagaci a popularizaci uvedených činností.

(3)    KLN organizuje tiskové konference, besedy s odborníky, tématické zájezdy a konzultace. Zabezpečuje distribuci propagačních a tiskových materiálů.

(4)    KLN svou činností musí přispívat ke zvětšování popularity sportovního letectví v očích široké veřejnosti.

 §  3

Členství

(1)    Řádným členem KLN může být žurnalista, který je členem Syndikátu novinářů ČR nebo volný novinář či publicista, který se ztotožňuje s myšlenkami a posláním KLN.

(2)    Členstvím v KLN vzniká na základě písemné přihlášky se souhlasem „Rady KLN“.

Členství zaniká

a)    vystoupením z KLN (písemným oznámením Radě KLN)

b)    odnětím členství valnou hromadou pro poškozování zájmů KLN

c)    odnětím členství pro neplacení členských příspěvků

d)    při úmrtí člena

e)    zánikem KLN

 (3)    Každý člen KLN má právo se podílet na všech formách činnosti KLN a využívat výhod  vyplývajících z členství v KLN. Má právo volit a být volen do všech orgánů KLN. Má     právo požadovat na orgánech KLN odbornou, poradenskou a konzultační pomoc v rámci vymezené odborné působnosti KLN.

 §  4

Čestné členství

Osoby, které se zvlášť zasloužily o rozvoj letectví a jeho popularizaci, se mohou stát čestnými členy KLN se všemi právy řádného člena. Jejich přijetí schvaluje Rada KLN na základě návrhu řádného člena KLN.

 §  5

Přidružené členství

            Osoby, které systematicky a dlouhodobě různými formami popularizují letectví, se mohou stát přidruženými členy KLN. Členství není podmíněno členstvím v Syndikátu novinářů ČR, a proto „přidružení členové“ nepožívají všech práv řádného člena Syndikátu novinářů ČR. Přijetí přidruženého člena KLN schvaluje valná hromada na základě návrhu řádného člena KLN.

 §  6

Orgány KLN

(1)    Orgány KLN jsou:

a)    Valná hromada

b)    Pěti až sedmičlenná Rada KLN

c)    Tříčlenná kontrolní komise

(2)    Činnost funkcionářů KLN je dobrovolná a bezplatná.

 §  7

Valná hromada KLN

(1)    Nejvyšším orgánem KLN je Valná hromada. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně padesáti procent řádných a čestných členů KLN.

(2)    Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

(3)    Valnou hromadu svolává Rada KLN.

(4)    Valná hromada projednává zprávy o činnosti KLN, rady KLN, kontrolní komise KLN a schvaluje plán činnosti KLN včetně rozpočtu.

(5)    Valná hromada volí Radu KLN, předsedu a místopředsedu Rady KLN a kontrolní komisi KLN.

(6)    Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách činnosti a o členství v KLN.

 §  8

Rada KLN

(1)    Rada je statutárním a výkonným orgánem KLN. Radu volí Valná hromada na dvouleté funkční období.

(2)    Rada zajišťuje činnost KLN podle plánu, který vyplyne z usnesení Valné hromady. Plní usnesení Valné hromady a odpovídá se jí za svou činnost.

(3)    Rada volí ze svých členů jednatele a hospodáře. Zbývající členové Rady KLN jsou pověřováni úkoly podle aktuální potřeby.

(4)    Za Radu jedná předseda nebo Radou pověřený její člen. Je-li pro jakýkoli právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy Rady a dalšího člena Rady.

(5)    Rada se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Radu svolává předseda nebo jím pověřený člen Rady.

(6)    Nesvolá-li v dohodnutých lhůtách Radu předseda, může tak učinit místopředseda. Platí zásada, že v činnosti Rady nesmí nastat prodleva delší než tři měsíce.

(7)    Rada svolává Valnou hromadu, připravuje podklady pro její jednání, řídí a organizuje její nejbližší schůzi.

(8)    V případě rezignace některého ze svých členů je Rada oprávněna kooptovat náhradníka z řad řádných členů KLN. Své rozhodnutí předkládá ke schválení nejbližší Valné hromadě.

(9)    Z jednání Rady je pořizován zápis, který musí obsahovat:

a)     datum a místo konání

b)    program, který byl projednán

c)     přijatá usnesení

d)    námitky členů Rady proti jejímu rozhodnutí, pokud požádají o jejich zaprotokolování.

 §  9

Revizní komise KLN

Kontrolní komise kontroluje hospodaření s prostředky KLN a plnění plánu činnosti KLN. Revizní komise je volena valnou hromadou KLN na období dvou let. O výsledku práce revizní komise podává zprávu Valné hromadě nejméně jednou ročně.

 §  10

Finanční prostředky KLN

Finanční prostředky Klubu leteckých novinářů tvoří:

a)     členské příspěvky KLN, jejichž výši stanoví Valná hromada KLN

b)    dary sponzorů

c)     výnos z prodeje publikací, kalendářů, upomínkových předmětů apod. z produkce KLN

 §  11

Tyto stanovy byly přijaty a schváleny Valnou hromadou Klubu leteckých novinářů konanou v Praze dne 21. dubna 2010.